Overgangsnormen

Regeling overgangsbeslissingen bovenbouw vmbo bb en kb 2022-2023

Het docententeam beslist over door- op- en afstroom en doubleren, waarbij de overgangsnorm uitgangspunt is. Afwijking van de overgangsnorm dient te allen tijde onderbouwd te worden.

Rapportage

De leerling ontvangt na iedere periode een tussenrapportage waarin de gemiddelde cijfers per vak staan vermeld. Aan het eind van het schooljaar ontvangt de leerling een eindrapport. Overigens zijn via Magister alle resultaten het gehele jaar in te zien.

Bevordering

Een leerling wordt bevorderd op basis van de eindcijfers. Een eindcijfer is afgerond op een geheel getal en gebaseerd op de behaalde, onafgeronde cijfers. Het eindrapport is gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde van alle cijfers. De berekening van het eindcijfer komt tot stand volgens de wegingen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).

Tussentijds overstappen

Tenzij de docentenvergadering anders beslist kunnen leerlingen alleen tussentijds overstappen naar een ander niveau of leerjaar aan het begin van het tweede semester.

Doubleren

De docentenvergadering beslist alleen bij uitzondering tot doubleren en pas als de optie van afstroom naar een hoger leerjaar bekeken is en pas als doubleren gezien het uitstroomprofiel van de leerling passend is. Doubleren in hetzelfde leerjaar is één keer mogelijk. Doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet mogelijk.

Overgangsnormen voor bb3/kb3:

De overgangsnormen voor 3BB en 3KB is afgeleid vande slaag-zakregeling.

De leerling gaat over van bb 3 naar bb 4 en van kb 3 naar kb 4 als:

  • het eindcijfer voor Nederlands minimaal een 5 is,
  • alle eindcijfers een 6 zijn of hoger, of één van de eindcijfers een 5 is en al de eindcijfers zijn verder 6 of hoger, of één van de eindcijfers een 4 is en verder al de eindcijfers een 6 of hoger zijn, waaronder tenminste één 7 of hoger, of twee van de eindcijfers een 5 zijn en verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger.
  • de leerling een voldoende staat op kunstvak 1
  • de leerling een voldoende staat op lichamelijke opvoeding
  • de leerling een voldoende staat op LOB
  • de leerling voldaan heeft aan de verplichtingen van de maatschappelijke stage (30 uur).
  • de leerling op maatschappijleer minimaal een 5,5 staat.

Om over te gaan mag het cijfer voor het beroepsgerichte programma nooit een 4 of lager zijn.

Begrippen

Doorstroom = De leerling gaat op hetzelfde niveau naar een leerjaar hoger (bijv. m2→m3).

Opstroom = De leerling gaat naar een hoger niveau (bijv. m2→h2/h3).

Afstroom = De leerling blijft in hetzelfde leerjaar maar gaat naar een lager niveau (bijv. a2→h2) óf gaat op een lager niveau naar een leerjaar hoger (bijv. m2→k3).

Doubleren = De leerling blijft in hetzelfde leerjaar.

Compensatie = Een 7 betekent één compensatiepunt.

Tekort = Een 5 is één tekort en 4 is twee tekorten.

Uitstroomprofiel = Het verwachte niveau waarop de leerling een diploma haalt.

Voortschrijdend gemiddelde = Alle cijfers van het gehele jaar tellen mee.