Bevorderingsnormen

Regeling overgangsbeslissingen voor mavo-, havo- en vwo-onderbouw (2022-2023), mrt 2023


Het docententeam beslist over door- op- en afstroom en doubleren, waarbij de overgangsnorm uitgangspunt is. Afwijking van de overgangsnorm dient te allen tijde onderbouwd te worden. Iedere uitspraak van het docententeam wordt gevormd op basis van cijfers en factoren als inzet/werkhouding, gedrag, capaciteiten/niveau, vaardigheden en werkverzorging.

Rapportage
De leerling ontvangt na iedere periode een tussenrapportage waarin de gemiddelde cijfers per vak staan vermeld. Aan het eind van het schooljaar ontvangt de leerling een eindrapport. Overigens zijn via Magister alle resultaten het gehele jaar in te zien.


Bevordering
Tekorten worden berekend op basis van afgeronde eindcijfers. Een eindcijfer is afgerond op een geheel getal en gebaseerd op de behaalde, onafgeronde cijfers. Het eindrapport is gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde van alle behaalde cijfers. In leerjaren waarin gewerkt wordt met een PT (Programma van Toetsing) komt de berekening van het eindcijfer tot stand volgens de wegingen in het PT.

Tekorten
Een 3 als gemiddeld eindcijfer telt als 3 tekorten. Een 4 als gemiddeld eindcijfer telt als 2 tekorten. Een 5 als gemiddeld eindcijfer telt als 1 tekort.
Tussentijds overstappen
Tenzij de docentenvergadering anders beslist kunnen leerlingen alleen tussentijds overstappen naar een ander niveau of leerjaar aan het begin van het tweede semester. Alle tot dan toe behaalde cijfers tellen niet mee voor de overgang aan het einde van het jaar.

Doubleren
De docentenvergadering beslist alleen bij uitzondering tot doubleren en pas als de optie van afstroom naar een hoger leerjaar bekeken is en pas als doubleren, gezien het uitstroomprofiel van de leerling, passend is. Doubleren in hetzelfde leerjaar is één keer mogelijk. Doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet mogelijk.

Overgangsnormen voor mavo-havo-vwo 1 en 2:
Een leerling is over als:
 hij op alle vakken gemiddeld een 6,0 (niet afgerond en berekend op basis van onafgeronde eindgemiddelden) of een v staat én
 hij maximaal 2 tekorten heeft én
 hij hiervan maximaal 1 tekort heeft op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Overgangsnorm klas 3H en 3V:
Een leerling is over als:
 hij op alle vakken gemiddeld een 6,0 (niet afgerond) of een v staat én
 hij maximaal 3 tekorten heeft, waarbij:
o hij hiervan maximaal 1 tekort heeft op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, én
o hij maximaal 2 tekorten heeft op vakken die hij in klas 4 heeft én
o hij 2 compensatiepunten heeft op de vakken die hij in klas 4 heeft, waarbij het cijfer op lo niet als compensatie gebruikt mag worden.

Overstappen van havo 3 naar mavo 4
De overgang naar mavo 4 is alleen mogelijk als de leerling daar vanaf periode 3 bewust voor kiest en het inhaalprogramma voor mavo 4 voldoende heeft afgerond. Vooraf aan deze overstap vindt er altijd een gesprek plaats tussen de leerling en de teamleider van de mavo.

Begrippen
Doorstroom = De leerling gaat op hetzelfde niveau naar een leerjaar hoger (bijv. m2→m3). Opstroom = De leerling gaat naar een hoger niveau (bijv. m2→h2/h3). Afstroom = De leerling blijft in hetzelfde leerjaar maar gaat naar een lager niveau (bijv. a2→h2) óf gaat op een lager niveau naar een leerjaar hoger (bijv. m2→k3). Doubleren = De leerling blijft in hetzelfde leerjaar. Compensatie = Een 7 betekent één compensatiepunt, een 8 betekent twee compensatiepunten, en een 9 betekent drie compensatiepunten. Tekort = Een 5 is één tekort en 4 is twee tekorten. Uitstroomprofiel = Het verwachte niveau waarop de leerling een diploma haalt. Voortschrijdend gemiddelde = Alle cijfers van het gehele jaar tellen mee.