Regeling overgangsbeslissingen bovenbouw havo en vwo (2022-2023)

Regeling overgangsbeslissingen bovenbouw havo en vwo

Het docententeam beslist over door- op- en afstroom en doubleren, waarbij de overgangsnorm
uitgangspunt is. Afwijking van de overgangsnorm dient te allen tijde onderbouwd te worden.

Rapportage

De leerling ontvangt na iedere periode een tussenrapportage waarin de gemiddelde cijfers per vak
staan vermeld. Aan het eind van het schooljaar ontvangt de leerling een eindrapport. Overigens zijn
via Magister alle resultaten het gehele jaar in te zien.

Bevordering

Een leerling wordt bevorderd op basis van de eindcijfers. Een eindcijfer is afgerond op een geheel
getal en gebaseerd op de behaalde, onafgeronde cijfers.
Het eindrapport is gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde van alle cijfers.
De berekening van het eindcijfer komt tot stand volgens de wegingen in het PTA (Programma van
Toetsing en Afsluiting)


Doubleren

De docentenvergadering beslist alleen bij uitzondering tot doubleren en pas als de optie van
afstroom naar een hoger leerjaar bekeken is en pas als doubleren gezien het uitstroomprofiel van de
leerling passend is.
Doubleren in hetzelfde leerjaar is één keer mogelijk.
Doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet mogelijk


Overgangsnormen voor h4 en v4 en v5

De overgangsnormen zijn afgeleid van de slaag-zakregeling.
De leerling gaat over van havo 4 naar havo 5 of van vwo 4 naar vwo 5 of van vwo 5 naar vwo 6 als:

 • De overgangsnormen zijn afgeleid van de slaag-zakregeling.
 • De leerling gaat over van havo 4 naar havo 5 of van vwo 4 naar vwo 5 of van vwo 5 naar vwo 6 als:
  de leerling op alle vakken een 6 heeft of hoger, of
  de leerling op één vak een 5 heeft en op al de andere vakken een 6 of hoger, of
  de leerling op één vak een 4 heeft en op de andere vakken een 6 of hoger en het gemiddelde
  van de eindcijfers tenminste een 6,0 is of
  de leerling op twee vakken een 5 heeft of een 5 en een 4 en verder op de andere een 6 of
  hoger, en het gemiddelde van de meetellende vakken tenminste een 6,0 is
 • De leerling hooguit één 5 heeft op de vakken Engels, Nederlands en wiskunde
 • De leerling heeft voldaan aan de verplichtingen van de maatschappelijke stage (30 uur).
 • De leerling heeft voor lichamelijke opvoeding de beoordeling “voldoende” of “goed”.

De leerling mag het extra vak in de vrije ruimte aan het einde van het voorexamenjaar laten vallen
alshet eindcijfer voor dat vak niet lager is dan een 4. De leerling wordt bevorderd naar het volgende
leerjaar als hij na het schrappen van dit extra vak alsnog voldoet aan bovenstaande
overgangsnormen.

Als de leerling voor het extra vak in de vrije ruimte lager dan een 4 heeft gehaald en hij voldoet na
het schrappen van dat vak aan de overgangsnormen, dan wordt hij besproken in de
overgangsvergadering en beslissen de lesgevende docenten bij meerderheid van stemmen over de
overgang. Bij stakende stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.


Doorstroom = De leerling gaat op hetzelfde niveau naar een leerjaar hoger (bijv. m2→m3).
Opstroom = De leerling gaat naar een hoger niveau (bijv. m2→h2/h3).
Afstroom = De leerling blijft in hetzelfde leerjaar maar gaat naar een lager niveau (bijv.
a2→h2) óf gaat op een lager niveau naar een leerjaar hoger (bijv. m2→k3).
Doubleren = De leerling blijft in hetzelfde leerjaar.
Compensatie = Een 7 betekent één compensatiepunt, een 8 betekent twee compensatiepunten,
en een 9 drie.
Tekort = Een 5 is één tekort en 4 is twee tekorten.
Uitstroomprofiel = Het verwachte niveau waarop de leerling een diploma haalt.