Medezeggenschapsraad


Binnen elke school of scholengemeenschap is medezeggenschap wettelijk verplicht. Het bestuur van de Stichting dr. Aletta Jacobs College dient voor het maken en uitvoeren van beleid advies of instemming te vragen aan de medezeggenschapsraad (MR). Voorbeelden hiervan zijn het examenreglement, het financieel beleid en de lessentabellen.

Via deze link kunt u de agenda's en notulen inzien voor de MR vergaderingen.

Heeft u een onderwerp waarvan u vindt dat het besproken moet worden? Heeft u vragen over de MR? Of wilt u de notulen inzien? Laat het ons weten door middel van een e-mail op mr@aletta.nl of neem contact op met iemand van de MR.

Samenstelling medezeggenschapsraad 

Personeelsgeleding  
Dhr. G. Hoetink (vicevoorzitter)
Dhr. R. Eggens (secretaris)
Dhr. B. Knol  
Dhr. B. Komdeur  
Dhr. M. Drenth  
Mevr. M. Bos  
Dhr. M. Eggens  
Dhr. E.J. de Vries  
   
Oudergeleding  
Mevr. C. Talsma  
Mevr. M. Heikens  
Dhr. G. van de Putte  
(1 vacature)  
   
Leerlinggeleding  
(3 vacatures)  

 

Vergaderdata 2021-2022

- 8 september
- 6 oktober
- 10 november
- 8 december
- 12 januari
- 9 februari
- 9 maart
- 13 april
- 11 mei
- 8 juni
- 6 juli