Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Actueel > Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden >
Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden
Bericht 12 december 2017:

Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden: het is gelukt!

 
Enige tijd geleden meldden we dat we met vier VO-scholen en drie lerarenopleidingen de aanvraag ingediend hadden om Aspirant-Opleidingsschool te worden. In oktober hebben we deze aanvraag toegelicht voor een beoordelingscommissie.
Vorige week kwam het goede nieuws dat de aanvraag op alle criteria positief beoordeeld is en dat we ons voortaan Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden mogen noemen!
Afgelopen vrijdag zijn de betrokkenen van alle zeven opleidingsinstituten bijeen geweest om deze belangrijke mijlpaal te vieren, maar vooral ook om te bespreken hoe we onze plannen gaan concretiseren en hoe we de samenwerking gestalte gaan geven. Er is werk aan de winkel, want we hebben nu drie jaar de tijd en ruimte gekregen om onze ideeën over Opleiden in de School gezamenlijk vorm te geven in de praktijk. Dan wordt bekeken of we het predicaat ‘aspirant’ achter ons kunnen laten.
 
Wat betekent dit?
Voor onze school betekent het dat het Opleiden in de School een steeds duidelijkere plek zal innemen: het opleiden van studenten en starters maar ook de verdere professionalisering van zittend personeel.
Het betekent ook dat we in toenemende mate stagiaires in huis zullen hebben en dus een beroep doen op ervaren collega’s die hun kennis willen overdragen en coachingsvaardigheden willen ontwikkelen ten behoeve van een nieuwe generatie leraren.
De samenwerking met de lerarenopleidingen van de RUG, de NHL en Hanzehogeschool-Sportstudies is in het afgelopen anderhalf jaar al toegenomen, maar zal in de komende jaren nog verder geïntensiveerd worden. Samen opleiden betekent dat de stageschool en de lerarenopleiding nauw contact hebben over ontwikkelingen in het programma van de stagiairs en goed van elkaar dienen te weten wat er aan de studenten geboden wordt en wat er van hen gevraagd wordt.
Tenslotte werken de schoolopleiders van de verschillende VO-scholen (Aletta Jacobs, Eemsdelta, Dollard en Ubbo Emmius) intensief samen aan de kwaliteit van de begeleiding van studenten binnen onze scholen.
 
Projectleider gevraagd
Binnenkort zal een vacature uitgezet worden voor de functie van projectleider van de Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden. Meer inhoudelijke informatie hierover zal op korte termijn bekendgemaakt worden.
 

Bericht 16 november 2017:

Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden


Leren van elkaar
 
Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de opleiding van toekomstige collega’s.
Daarom is het dr. Aletta Jacobs College partner van de Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden. Dit is een samenwerkingsverband van zeven partners, te weten
·  vier VO-scholen: Dollard College, dr. Aletta Jacobs College, Eemsdeltacollege en Scholengemeenschap Ubbo Emmius
·  drie opleidingsinstituten: Hanzehogeschool, Noordelijke Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen
 
De studenten volgen hun opleiding aan een van de genoemde opleidingsinstituten. De vier VO-scholen en de opleidingsinstituten geven samen invulling aan het opleiden van de aankomende  leraren (stagiaires, LIO’s) en voeren deze uit. Deze nauwe samenwerking leidt tot verhoging van de kwaliteit van opleiden en begeleiden van de studenten. Voordeel voor de deelnemende VO-scholen is de interesse voor onderwijsbanen in de provincie en de instroom van kwalitatief goede leraren. Dit alles draagt bij aan het in stand houden van goed onderwijs in de regio.
 
Een groot deel van de studie bestaat uit het opdoen van ervaring in onderwijssituaties, dus in de praktijk. Op deze manier verbinden de leraren in spe het theoretisch kader met de praktijk. Zij krijgen de ruimte om verschillende vormen en niveaus van onderwijs te ervaren. Indien gewenst kunnen zij binnen de opleidingsschool Ommelanden van school wisselen, als dat nodig is om nog meer betekenisvolle leerervaringen te bieden. Daarnaast krijgen de studenten de mogelijkheid om praktijkgericht onderzoek te doen. 
 
De studenten worden begeleid door (vak)coaches en een schoolopleider. De schoolopleider is mede verantwoordelijk voor het theoretisch deel van de opleiding en de gehele organisatie rondom de studenten. Daarnaast zorgen een aantal ervaren leraren, de zogenoemde (vak)coaches voor de dagelijkse begeleiding van de studenten.
 
De visie op onderwijs van de zeven partners kent veel overeenkomsten: het leren van leerlingen en studenten staat centraal en dat altijd binnen een professionele, lerende organisatie die zich verbindt met de wereld om zich heen.
De professionalisering van zowel leerlingen, studenten als de eigen medewerkers gebeurt op basis van drie ontwikkelthema’s: identiteitsontwikkeling, burgerschap en wendbaar vakmanschap.
 
De opleidingsschool Ommelanden investeert in de toekomst van studenten en krijgt daar ook wat voor terug. De studenten brengen bijvoorbeeld de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied bij de scholen in de praktijk. Zo leren we van elkaar.
 


<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer