Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Regelingen, statuten en protocollen >
Leerlingenstatuut | Ordereglement | Pestprotocol | Klachtenregeling | Regeling vermoeden van een misstand | Protocol Cameratoezicht | Protocol gescheiden ouders |
Regelingen, statuten en protocollen


Onder deze pagina treft u de noodzakelijke en op onze school gehanteerde reglementen aan. 
Het leerlingenstatuut en de klachtenregeling zijn dynamische documenten. Soms worden zij gewijzigd. Dit kan alleen geschieden in en na overleg met de medezeggenschapsraad (zie elders op deze site). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regelingen, statuten en protocollen 2016-2017
 

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid in en om de school veronderstelt een schoolcultuur waarin leden van de schoolgemeenschap respect voor elkaar hebben en worden gerespecteerd. Iedereen mag zichzelf zijn waarbij de gemeenschappelijke waarden en normen leidend zijn. Sociale veiligheid blijft een kwetsbaar iets, het is een continue proces en zeker geen product. Een veilige omgeving zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat en dus voor betere prestaties. Op het Aletta werken wij voortdurend aan een veilig klimaat.
 
Leerlingenstatuut
In het Leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerling en de schoolregels van het Aletta  vastgelegd.  
 
Ordereglement
In het Ordereglement staan regels omtrent aanwezigheid, gedrag, veiligheid, schade en huiswerk.
 
Protocol hoe om te gaan met agressie en geweld
Samen met de politie hebben wij een convenant schoolveiligheid opgesteld, wat betekent dat wij in het geval van agressie en geweld altijd melding of aangifte doen bij de politie.
 
 
 
Reglement afsluitbare leerlingenkastjes
 

Het in bezit hebben van en gebruik van wapens, alcohol en drugs in en rond de school is niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel zal altijd de politie worden ingeschakeld. De schoolleiding mag, bij vermoedens van overtreding van deze afspraken, het kluisje van leerlingen ongevraagd (laten) openen (zie Leerlingenstatuut:  Reglement afsluitbare leerlingenkastjes)
 
 
Regeling vermoeden van een misstand
In deze regeling staat beschreven hoe om te gaan met het vermoeden van een misstand.
 
Pestprotocol
De school moet een veilige omgeving voor leerlingen zijn. Pesten hoort daar niet bij. Alle medewerkers, directie, leerlingen en ouders hebben hun eigen verantwoordelijkheid bij het voorkomen en tegengaan van pesten. In dit protocol staat hoe pesten wordt voorkomen en hoe pesten wordt aangepakt op onze school.
 
Protocol Cameratoezicht
Hierin zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal.
 
Gebruik van foto- en filmmateriaal                     
Door het jaar heen worden foto’s en films van activiteiten met en door leerlingen gemaakt. De foto’s worden gebruikt voor brochures, schoolgidsen, advertenties, posters en andere zaken. Ook worden veel van de foto’s en films geplaatst op de website van de school. Met de aanmelding van uw kind bij onze school en de ondertekening van het aanmeldformulier geven ouders hier automatisch toestemming voor. Ouders/verzorgers die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal van hun kind voor bovengenoemde doeleinden kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij de teamleider, onder vermelding van naam en klas van hun zoon of dochter.
 
Klachtenregeling                             
Wij doen ons uiterste beste om onverhoopte problemen naar tevredenheid op te lossen. Afhankelijk van de aard van uw klacht kunnen ouders terecht bij verschillende personen. De school beschikt over een klachtenregeling. In deze regeling staan de rechten en plichten van ouders, voogden, verzorgers, leerlingen en het bevoegd gezag.
 
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Personeelsleden op scholen worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgen scholen steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang, dat personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Op het Aletta volgen wij het Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen zoals is opgesteld door de AOB. Dit protocol geeft aan hoe scholen in deze situaties kunnen handelen. Uitgangspunt van dit protocol is dat er geen medicijnen worden verstrekt aan leerlingen.
 
Protocol gescheiden ouders
Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van hun kind op school. Ook als ouders gescheiden zijn, blijft dit recht op informatie bestaan. In het protocol gescheiden ouders staat hoe wij hiermee omgaan. Het protocol kunt u vinden bovenaan deze pagina. 
 
 
 
 


<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer