Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Profiel en missie > Doelstellingen >
Doelstellingen
Waar staan we voor?
Het Aletta is en openbare school. Dat brengen we op drie manieren tot uitdrukking :
1. De school staat open voor leerlingen van alle nationaliteiten, religieuze richtingen en niet-religieuze levensbeschouwingen.
2. Daarnaast bieden we een veilige leefsituatie voor alle leerlingen. Uitgangspunten daarbij zijn voor ons:- elk individu is even belangrijk- en de leerling moet de school ervaren als een stimulerende en veilige omgeving waarin hij of zij zichzelf kan zijn en zich met respect voor anderen vrij kan uiten.
3. Tenslotte benadrukken we de gelijkwaardigheid van verschillend denkende en gelovende mensen en proberen we leerlingen deze principes te leren hanteren. M.a.w. we vinden het belangrijk, dat leerlingen leren met respect om te gaan met elkaar en met de andere mensen in hun omgeving,want mensen, en vooral jonge mensen komen alleen maar dan tot ontplooiing als ze zich in hun waarde gelaten weten.

Wat willen we bereiken?
Kennis is macht….
We willen onze leerlingen een optimale persoonlijke ontwikkeling laten doormaken. We streven ernaar de benodigde kennis en vaardigheden op een plezierige en heldere manier over te dragen en goede doorstroommogelijkheden te bieden en elke leerling met een passend diploma en een goede cijferlijst te laten verlaten
.. maar kennis is nog geen wijsheid
Daarnaast hebben we aandacht voor de sociale ontwikkeling van de leerling. Daar hoort ook culturele vorming , het begeleiden naar zelfstandigheid, en aandacht voor belangrijke normen en waarden bij. Jongeren verlaten onze school bij voorkeur niet alleen met een passend diploma, maar ook met respect voor anderen en een open blik op de toekomst.

Hoe willen we ons doel bereiken?
Het dr Aletta Jacobs College wil leerlingen een optimale ontwikkeling laten doormaken door:

1. het scheppen van een goed pedagogisch klimaat
Het dr. Aletta Jacobs College is een veilige school, waarin het prettig leren en verblijven is, met een pedagogisch klimaat waarin het vertrouwen in het kunnen van de leerling voorop staat, en de leerling wordt aangesproken op datgene wat hij kan.

2. het scheppen van een betekenisvolle en uitdagende leeromgeving en zorgdragen voor doorlopende leerlijnen.
Het Dr. Aletta Jacobs College is een uitdagende school, waarin het onderwijs zich kenmerkt door :activerende didactiek, samenwerkend leren, betekenisvol onderwijs , doorlopende leerlijnen. Ons onderwijs is erop gericht leerlingen uit te dagen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Dit betreft zowel de inhoud als de wijze waarop. En dus:
- zorgen we voor variatie in didactische werkvormen met de nadruk op leren samenwerken, samenwerkend leren, leren door zelf te doen of te ervaren
- bieden we de leerlingen zodanige keuzemogelijkheden dat leerlingen volgens hun eigen leerstijl kunnen leren en het onderwijs aansluit bij hun belangstelling en toekomstperspectief
- zorgen we voor optimale aansluiting op het onderwijs in de bovenbouw en van daaruit op het vervolgonderwijs
- zorgen we voor sturingsmogelijkheden door de leerling zelf, uiteraard binnen kaders en gecoacht door leraren en mentor.
- Werken we vanuit een coachende leerstijl waardoor leerlingen in staat zijn om zelfstandig/zelfverantwoordelijk te leren,

3. leerlingen bij te staan in hun keuzeproces (door middel van het mentoraat en het decanaat), bijvoorbeeld bij de keuze van:
- afdeling
- vakkenpakket, respectievelijk profielen en leerwegen
- vervolgopleiding

4 hen te stimuleren. in hun culturele en sportieve ontwikkeling

5. een breed onderwijspakket aan te bieden

6. te zorgen voor een prettige werksituatie voor alle betrokkenen

7. de inrichting van het onderwijs en andere activiteiten zo te organiseren dat kleinschaligheid nadrukkelijk herkenbaar is. Hierdoor is er meer aandacht voor iedere leerling persoonlijk.<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer