Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Studiefonds >
Studiefonds

A.Provinciale tegemoetkoming:
De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt tegemoetkomingen in de schoolkosten en/of de direct daarmee samenhangende reiskosten aan mensen die:
-- niet in aanmerking komen voor een bijdrage in deze kosten van andere instellingen;
-- én zelf niet in staat zijn de kosten van hun opleiding en/of reizen te dragen.

Voor een folder kunt u terecht bij de adminsitratie van onze school. Voor meer digitale informatie kunt u klikken op de volgende link: http://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/wonen-en-welzijn/studiefonds/

B.Gemeentelijke tegemoetkoming:

Stimuleringsfonds gemeente Hoogezand-Sappemeer:
 
Zwemvoorziening
Recreatief zwemmen:
Losse baden                                                   50% van de kosten
12 baden kaart                                               50% van de kosten
25 baden kaart                                               50% van de kosten
Voor bovengenoemde kosten geldt een maximum van 50% van de kosten voor een jaarabonnement.
 
Jaarabonnement           50% van de kosten
Gezinsabonnement      50% van de kosten,
met een maximum van € 53,33 per gezinslid per jaar.
 
Groepsactiviteit 1:
Zwangerschapszwemmen, trimzwemmen, aquarobic, keep-fit, aqua tai-bo, baby-peuter-kleuter zwemmen en zwemmen voor 55 plussers:
Maandkaart                                                   50% van de kosten
Eenmalige kaarten                                        50% van de kosten
Voor deze kosten geldt een maximum van € 54,85  per gezinslid per jaar.
 
Groepsactiviteit 2:
Aquajogging, aquafitness bij rugklachten:
Drie-maanden kaart                                       50% van de kosten
Eenmalige kaarten                                         50% van de kosten
Voor deze kosten geldt een maximum van € 54,85 per gezinslid per jaar.
 
Zwemlessen:
Maandkaart (2 x per week)                          50% van de kosten
Eenmalige kaarten                                        50% van de kosten
Kosten diploma                                            50% van de kosten
Voor al deze kosten geldt een maximum van € 107,12 per gezinslid voor diploma A. Voor de diploma’s B en C gelden elk een maximum van € 35,57.
 
Lidmaatschap/lessen sportverenigingen, sport -en balletscholen, scouting in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en buiten de gemeente voorzover de sport in de gemeente niet wordt aangeboden.
Kinderen                                                       50% van de kosten
Voor deze kosten geldt een maximum van € 49,79 per kind per jaar.
 
 
Schaatsen in Kardinge te Groningen
Volwassenen en kinderen                               50% van de kosten
Voor deze kosten geldt voor volwassenen en kinderen een maximum van € 44,88 per schaatsseizoen per persoon.
 
Cursussen van de afdeling kunsteducatie (muziek, zang, dans, theater en beeldende kunst) van het Centrum voor Kunst en Cultuur Hoogezand-Sappemeer (voorheen: muziekschool)
Volwassenen en kinderen                               50% van de kosten
Voor de kosten van AMV, korte cursussen en workshops geldt voor volwassenen en kinderen een maximum van € 34,86 per persoon per jaar
Voor de kosten van vocaal- en instrumentaal onderwijs geldt voor volwassenen en kinderen een maximum van € 186,61 per persoon per jaar.
 
Cursussen welke gegeven worden door instellingen waarmee de gemeente een financiële band heeft
Kinderen                                                       50% van de kosten
Voor deze kosten geldt een maximum van € 24,90 per jaar per kind.
 
’t Kielzog, Oosterpoort, Stadsschouwburg, Martiniplaza, bioscoop in Hoogezand en de stad Groningen
Per persoon en per voorstelling                      50% van de kosten
Voor deze kosten geldt een maximum van € 7,54 per voorstelling/film per persoon en in totaal wordt maximaal per kalenderjaar € 44,88 per persoon vergoed.
 
Kinderoppas
Per uur wordt maximaal vergoed                                   € 1,37
Voor deze kosten geldt dat voor maximaal 8 uren per maand een subsidie wordt verstrekt.
 
 
Schoolkosten

  1. Voor schoolreisjes en schoolexcursies voor het primair onderwijs wordt een subsidie verstrekt van 50% van de kosten. Maximaal wordt € 32,43 per kind per schooljaar vergoed.
  2. Voor schoolreisjes en schoolexcursies voor het voortgezet onderwijs wordt een subsidie verstrekt van 50% van de kosten. Maximaal wordt € 53,99 per kind per schooljaar vergoed.

Bijzondere bijstand
Beleidsregels bijzondere bijstand voor indirecte schoolkosten Hoogezand-Sappemeer

 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a: wet:  de Participatiewet;
b: schoolgaand kind: ten laste komend kind van 12 tot 18 jaar dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt;
c: laag inkomen: een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.       
2.Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet en de Algemene wet bestuursrecht.
 
Artikel 2 doelgroep
1.Tot de doelgroep van deze beleidsregels behoren belanghebbenden die:
a: één of meer ten laste komende schoolgaande kinderen hebben; of één of meer ten laste komende kinderen van 10 jaar indien sprake is van een voorziening als bedoeld in artikel 3 lid 3 van deze beleidsregels;
b: gedurende minstens 12 maanden aaneengesloten direct voorafgaand aan de aanvraag een laag inkomen hebben;
c: niet beschikt over een in aanmerking te nemen vermogen in de zin van artikel 34, tweede lid, onder b van de wet;
d: kosten hebben als bedoeld in artikel 3 van deze beleidsregels. 
2.Een op grond van artikel 36 van de wet verstrekte individuele inkomenstoeslag wordt niet in aanmerking genomen bij het vaststellen van het inkomen.
 
Artikel 3 voorzieningen
1.Voor de aanschaf van een computer (inclusief internet) wordt per gezin maximaal € 500 aan bijzondere bijstand verstrekt voor zover sprake is van een schoolgaand kind dat voor het eerst van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs gaat. Voor zover aan een gezin in een schooljaar bijzondere bijstand voor deze kosten is verstrekt kan hierop geen beroep gedaan worden als in het daarop volgend schooljaar een ander schoolgaand kind voor het eerst voortgezet onderwijs volgt.   
2. Voor indirecte schoolkosten wordt per schooljaar, per schoolgaand kind van 12 tot 18 jaar, maximaal € 100 aan bijzondere bijstand verstrekt voor zover het geen kind betreft waarop het eerste  lid van toepassing is.
3. Voor ten laste komende kinderen in de leeftijd van 10 jaar, wordt bijzondere bijstand verleend voor de kosten van deelname aan de vangnetregeling, aangeboden door De Kalkwijck, voor het behalen van het zwemdiploma A, voor zover het kind nog niet over een zwemdiploma beschikt.
4. De bijzondere bijstand voor de kosten genoemd in het eerste, tweede en derde lid wordt op aanvraag aan de doelgroep verstrekt.
6. De voorzieningen genoemd in het eerste, tweede en derde lid zijn bijzondere bijstand als bedoeld in artikel 35, eerste lid van de Participatiewet, voor zover deze beleidsregels niet uitdrukkelijk anders bepalen is het door het college vastgesteld bijzondere bijstandsboek van toepassing.
 
Artkel 4 inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden inwerking op 1 januari 2015.
 
Artikel 5 citeerartikel
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels bijzondere bijstand voor indirecte schoolkosten Hoogezand-Sappemeer
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van
Hoogezand-Sappemeer  d.d. 3 maart 2015.
 

 


 
<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer