Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Regelingen, statuten en protocollen > Protocol Cameratoezicht >
Protocol Cameratoezicht
Protocol cameratoezicht
 
In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. Ter bevordering van de veiligheid heeft de directie van het dr. Aletta Jacobs College besloten camera’s te plaatsen in de studieruimten, in de lockerruimte en op het buitenterrein.
 
In het kader van de Arbo-wet heeft de directie van een school de zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers en leerlingen. Met het plaatsen van camera’s willen wij de belangen en eigendommen van de school, van leerlingen en medewerkers behartigen en beschermen. Dat een directie hiertoe bevoegd is blijkt uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (6 juli 2000).
 
1) Wettelijke plicht tot het verstrekken van informatie over het feit dat het gebouw bewaakte gebieden heeft
*Bij de ingangen van ons gebouw en bij de entree van het terrein is kenbaar gemaakt, d.m.v. borden, dat er op het dr. Aletta Jacobs College gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht.
 
2) Bewaartermijn beelden
*De camerabeelden worden 3 werkdagen bewaard. Deze beelden worden verwijderd als er in die periode geen incidenten hebben plaatsgevonden.
*Beelden van een incident worden tot uiterlijk het moment waarop dit incident is afgehandeld bewaard, maar niet langer dan 4 weken (wettelijke termijn).
*Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek waarvan aangifte is
gedaan door de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke termijn van vier weken is dan NIET van toepassing.
 
3) Logboek
*Incidenten die het bewaren van beelden noodzakelijk maken, worden geregistreerd en gedocumenteerd in een logboek. Als beelden van een incident worden bekeken, wordt daarvan melding gemaakt in een logboek.
 
4) Het bekijken van beelden
*Toestemming voor het bekijken van de opgeslagen camerabeelden kan alleen gegeven worden door een lid van de directie.
*De opgeslagen beelden kunnen uitsluitend in opdracht van een lid van de directie door medewerkers van de school  worden bekeken.
*Actuele beelden mogen alleen met toestemming van een lid van de directie bekeken
worden door medewerkers van de school.
*Van het bekijken van opgeslagen beelden wordt verslag gedaan in het logboek.
  
5) Beheer van het systeem
*Medewerkers van systeembeheer zijn alleen gerechtigd de benodigde software te installeren en te controleren op het functioneren van het systeem. Bekijken van de beelden is niet toegestaan.
 
6) Informatie aan ouders
*Ouders van een leerling die na het bekijken van de camerabeelden als ‘dader’ geïdentificeerd wordt, worden hiervan door de directie op de hoogte gebracht. Zij hebben het recht de beelden binnen de bewaartermijn te bekijken.
*Camerabeelden die een incident registreren dat aangifte bij de politie noodzakelijk maakt, kunnen desgevraagd door de politie worden bekeken en meegegeven. Betrokken leerlingen en ouders worden hierover geïnformeerd.
 
In situaties waarin dit protocol niet voorziet beslist de directie.

November 2013
 


<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer