Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Medezeggenschapsraad > MR > Statuten MR >
Statuten MR
Statuut medezeggenschap bestuur Dr. Aletta Jacobs College HoogezandPreambule

Het Bestuur van de stichting Dr. Aletta Jacobs College en de medezeggenschapsraad, MR, van de deze school hebben overlegd over de toepassing van de WMS. Ze hebben daarbij hun verwachtingen uitgesproken over de mogelijkheden die deze wet biedt ter versterking van de onderlinge communicatie en het formele overleg over alle aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden.

Het Bestuur en de MR leggen hierbij hun visie op de medezeggenschap vast en maken concrete afspraken over de communicatie over en weer en de informatieverstrekking aan alle bij de school betrokken personen, zoals hierna vermeld.

De medezeggenschapsraad heeft met tenminste tweederde meerderheid ingestemd met het medezeggenschapsstatuut. Het medezeggenschapsstatuut gaat in op 21 mei 2013Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen
 1. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);
 2. bevoegd gezag de bestuurscommissie dr. Aletta Jacobs College  
 3. medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet;
 4. school de gehele onderwijsinstelling dr Aletta Jacobs College
 5. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs;
 6. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
 7. personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te  werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is op de school;
 8. geleding: de afzonderlijke groepen van leden, als bedoeld in artikel 3, derde lid van de wet;
 9. statuut: het medezeggenschapsstatuut van deze school.
 10. Raad van Toezicht: als bedoeld in artikel 5.1.b  Statuten Stichting Dr. Aletta Jacobs College
Artikel 2 - Aard en werkingsduur
 1. Het statuut treedt in werking op 21 mei 2013 en heeft een werkingsduur van twee jaar en twee maanden.
 2. Uiterlijk 3 maanden voordat de termijn in het voorgaande lid is afgelopen
  treden de medezeggenschapsraad en het Bevoegd Gezag in overleg over het evalueren, actualiseren en bijstellen van het statuut.
 3. Bevoegd gezag en medezeggenschapsraad kunnen voorstellen doen tot wijziging van het statuut ongeacht het verloop van genoemde termijn.
 4. Een voorstel van het bevoegd gezag tot wijziging van het statuut behoeft de instemming van tweederde meerderheid van de leden van de medezeggenschapsraad.
Hoofdstuk 2 - Inrichting van de medezeggenschap

Artikel 3 - Medezeggenschapsorgaan
 1. In de school is een medezeggenschapsraad ingesteld.
 2. De medezeggenschapsraad bestaat uit 8 leden gekozen uit en door het personeel, 4 leden gekozen uit en door de ouders en 4 leden gekozen uit en door de leerlingen.
 3. Namens het bevoegd gezag voert het bestuur besprekingen met de medezeggenschapsraad of leden van de medezeggenschapsraad.
 4. Indien er sprake is van persoonlijke en/of zakelijke belangen kan deze persoon op diens verzoek van die taak worden ontheven.
Hoofdstuk 3 - Informatievoorziening

Artikel 4 - Informatie van het bevoegd gezag aan de medezeggenschapsraad en de geledingen
 1. Jaarlijks verschaft het bevoegd gezag schriftelijk tenminste de volgende informatie aan de medezeggenschapsraad:
  1. de begroting van de organisatie en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied;
  2. aan het begin van het schooljaar de gegevens met betrekking tot:
      - de samenstelling van het bevoegd gezag;
      - de organisatie binnen de school;
      - het managementstatuut;
      - de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid. voor 1 mei:
 1. de berekening die ten grondslag ligt aan de overheidssubsidie;
 2. voor 1 juli: het jaarverslag van de organisatie.
 1. Tijdig ontvangt de medezeggenschapsraad, al dan niet gevraagd, alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.
  Daartoe behoren in ieder geval:
  • de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;
  • elk oordeel van de klachtencommissie waarbij de commissie een klacht  gegrond heeft geoordeeld en over de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal nemen.
 2. Voorts ontvangt de raad tijdig, al dan niet gevraagd, alle inlichtingen die zij voor het vervullen van de taak nodig heeft.
 3. De informatie wordt op een zodanig tijdstip verstrekt, dat alle leden van de medezeggenschapsraad een redelijke tijd voor de vergadering kennis kunnen nemen van de stukken, en zo nodig deskundigen kunnen raadplegen.
 4. Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een geleding van de medezeggenschapsraad, wordt dat voorstel gelijktijdig ter kennisneming aan de andere geleding van de medezeggenschapsraad aangeboden.
 5. De raad informeert het bevoegd gezag binnen de in het medezeggenschapsreglement vastgelegde termijnen over ingenomen standpunten ten aanzien van door het bevoegd gezag ingediende voorstellen en geeft daarbij inzicht in de argumenten
Artikel 5 - Wijze waarop het bevoegd gezag informatie verschaft
 1. Het bevoegd gezag stelt de in het voorgaande artikel bedoelde informatie in ieder geval schriftelijk, en zo mogelijk eveneens langs digitale weg, ter beschikking aan de medezeggenschapsraad.
 2. Alle verkregen informatie is in principe openbaar, behalve waar het reglement van de medezeggenschapsraad voorbehoud maakt..
Artikel 6 - Wijze waarop de medezeggenschapsraad informatie verstrekt en ontvangt
 1. De medezeggenschapsraad en zijn geledingen informeren hun achterban in de regel binnen 10 dagen na de vergadering over hetgeen er is besproken in de medezeggenschapsraad of in het overleg met het bevoegd gezag.
 2. De secretaris van de medezeggenschapsraad informeert de overige leden over alle binnengekomen brieven en reacties, en beslist in overleg met de voorzitter of een reactie moet worden gegeven.
 3. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar.
 4. Alle informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt, waar mogelijk en wenselijk eveneens langs digitale weg.
Artikel 7 - Communicatie binnen de school
 1. De medezeggenschapsraad en de geledingen van deze raad informeren elkaar ongevraagd volledig en helder over hun standpunten, werkwijzen en procedureafspraken met het bevoegd gezag. Verslagen van bijeenkomsten worden, zo nodig onder voorbehoud van goedkeuring, direct verspreid.
 2. Op verzoek van de raad als bedoeld in het eerste lid verstrekt elke geleding van de raad alle en volledige informatie over bepaalde gelegenheden, voor zover deze niet onderhevig zijn aan afspraken over geheimhouding.
 3. De informatie wordt in eerste instantie digitaal en waar nodig schriftelijk verspreid.
 4. Informatie wordt in eerste instantie verstrekt aan de secretaris en bij diens afwezigheid, aan de voorzitter van de raad. Een ieder heeft de mogelijkheid de informatie in te zien en bespreking ervan te vragen in de raad.
Hoofdstuk 4 - Faciliteiten

Artikel 8 - Faciliteiten afgesproken in onderling overleg
 1. De medezeggenschapsraad kan gebruik maken van voorzieningen waarover het bevoegd gezag beschikt en die de medezeggenschapsraad redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn taak.
 2. De kosten voor de medezeggenschapsactiviteiten met inbegrip van bijwonen van vergaderingen van de medezeggenschapsraad zelf, worden gedragen door het bevoegd gezag. Onder deze activiteiten worden mede begrepen:
  - scholing van de leden van de medezeggenschapsraad;
  - het inhuren van deskundigen;
  - het voeren van rechtsgedingen;
  - het informeren en raadplegen van de achterban.
  Voorwaarde is, dat het bevoegd gezag vooraf in kennis wordt gesteld van het activiteitenplan of het concrete voornemen van de medezeggenschapsraad.
 3. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad hebben vrijstelling van hun reguliere taken conform wat bepaald is in de vigerende CAO-VO, tot uitdrukking komend tot uitdrukking komend in het taakbeleid.
 4. Voor de leden van de leerlingengeleding en de oudergeleding worden voor het bijwonen van de vergaderingen vacatiegelden beschikbaar gesteld.
Andere afspraken:
 1. Het dagelijks bestuur cq. de voorzitter van de raad voert op afspraak met het Bestuur overleg over aangelegenheden die de raad betreffen.
 2. Minimaal eens per schooljaar is er overleg tussen de Raad van Toezicht, het Bestuur en de raad.                                          

Vastgesteld door het Bevoegd Gezag, na instemming van de Medezeggenschapsraad op 21 mei 2013


<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer